Tag Archives: WVHJK17

Het openingscongres 2017 is op 7 april j.l. gehouden in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam.

Thema voor 2017 was:
Ieder kind is welkom!
Diversiteit en inclusie

Kinderen hebben recht op de best mogelijke start in het leven. Zij hebben een liefdevolle, sociale, veilige en gezonde leefomgeving nodig met optimale ontwikkelingsmogelijkheden.
Zo kunnen kinderen opgroeien tot zelfstandige, actieve, competente volwassenen, die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf en hun omgeving en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving .

Participatie, cohesie, inclusie
Participatie, cohesie en inclusie zijn - gezien de huidige maatschappelijke ontwikkelingen - thema’s met een hoge urgentie. Tweedeling, verscherping van tegenstellingen, migratie en stigmatisering; een greep uit de maatschappelijke ontwikkelingen die vragen om een gerichte pedagogische praktijk die recht doet aan de eigenheid van ieder kind. Het geeft tegelijkertijd het grote belang aan van de ontwikkeling van democratisch burgerschap.

Kinderopvang is onderdeel van de pedagogische omgeving van kinderen. De breed gedragen Europese visie is dat kinderopvang een belangrijke bijdrage kan leveren aan de participatie van alle betrokkenen, het versterken van de sociale cohesie en het bewerkstelligen van respect voor diversiteit. Elk kind heeft rechten, zoals bepaald in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Inclusie is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Samen met kinderen, hun ouders, familie en andere mensen in hun directe omgeving bouwen we aan de maatschappij van morgen.

Ieder kind is welkom!
Dat is de kern van de pedagogische opdracht van kinderopvang. Het vraagt een actieve en open houding naar kinderen en hun ouders. Het vraagt om een basishouding van respectvol kijken en luisteren naar het kind en zijn ouders. Het kind zien in zijn directe omgeving als een competente en actieve ‘actor’ van zijn eigen ontwikkeling. Zo dicht mogelijk aansluiten bij het kind en zijn ouders / omgeving, zonder je eigenheid te verliezen.

De maatschappelijke opdracht van kinderopvang
Vanuit bovenstaande visie willen we landelijk beleid, wetenschappelijk onderzoek en ons pedagogisch beleid en handelen vorm te geven. Het European Quality Frame (EQF) biedt hiervoor een prachtig raamwerk. Vanuit vijf thema’s wordt de maatschappelijke opdracht van jonge kind voorzieningen gekaderd.

De vijf thema’s zijn:

Toegankelijkheid
Personeel en werkomstandigheden
Curriculum
Monitoring en evaluatie
Beleid en financiering

Er wordt in het EQF niet alleen gekeken naar de ontwikkeling van het kind en wat daarvoor nodig is, maar ook naar de professionaliteit van medewerkers en organisatie, naar de brede maatschappelijke omgeving, de beleidsmakers en de politiek. Het EQF is een wetenschappelijk goed onderbouwd raamwerk, waarin diversiteit en inclusie als een rode draad in alle thema’s een plek hebben.

Een inclusieve samenleving
Tijdens het congres staat diversiteit centraal. In zo breed mogelijke zin: jongens-meisjes, rijk-arm, vluchtelingenkinderen, mannen in de kinderopvang, cultuur, etniciteit, fysieke beperkingen of mogelijkheden, hoogbegaafdheid, kinderen die opvallen.... Ieder kind verschilt van alle andere kinderen!
Jonge kind voorzieningen kunnen een grote bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving door het ‘uniek zijn’ van ieder kind als uitgangspunt te nemen voor het beleid, onderzoek en praktijk. Met de nadruk op: ‘samen uniek!’ Zo kan optimaal aangesloten worden op dat wat het kind nodig heeft om de volgende stap in zijn ontwikkeling te zetten. En misschien nog wel belangrijker: zo ziet en leert iedereen die betrokken is, dat elk kind er mag zijn.

Samen verschillend; dat is het stevige fundament van een inclusieve samenleving.