Tag Archives: Congres

Op 13 april 2018 is het openingscongres voor de Week van het Jonge Kind weer gehouden in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam.

Het thema voor het congres en de Week van het Jonge Kind 2018 was:

'Gezond opvoeden; waar leg jij de grens?'

Verschillende aspecten van 'gezond opvoeden' kregen een plek in het programma. De focus lag vooral op 'emotioneel gezond': veiligheid, geborgenheid, professionele genegenheid.

De dag startte met een interessant plenair gedeelte. Na de lunch kwamen in de deelsessies o.a. risicovol spelen, de seksuele ontwikkeling van kinderen en groene kinderopvang aan bod. De centrale vraag in de inleidingen en in de deelsessies was: 'Waar leg jij de grens?'

Het ochtendprogramma stond onder leiding van dagvoorzitter Martijn van der Kroef. Zij leidde de vragenrondes en introduceerde de volgende sprekers:

Heidy Knol, directeur Brancheorganisatie Kinderopvang

Dr. Jools Page, docent en onderzoeker, Universiteit van Brighton
The Professional Love in Early Years Settings

Prof. Dr. Micha de Winter, Emeritus Hoogleraar Educatie en Pedagogiek, Universiteit Utrecht
Over het belang van hoop en optimisme in de opvoeding van kinderen
(mogelijk gemaakt door Kinderdagverblijf Bloem)

Drs. Sanderijn van der Doef, consultant en trainer op het gebied van seksuele gezondheid,
Waarom zouden we zo jong mogelijk beginnen?

Tijdens het middagprogramma konden de aanwezigen deelnemen aan de volgende sessies:

Media en kinderen: waar ligt de grens?
Drs. Denise Bontje, coördinator van Kind & Media

Geborgenheid en vrijheid binnen de structuur van het dagschema
Eveline Boek en Chantal Gmelig, beiden trainer/coach bij Impact (onderdeel van Impuls)

Seksueel gedrag van kinderen, gewenst of ongewenst?
Annemiek Waage, pedagoog en trainer/coach bij Professioneel Opvoeden

Gezonde Leefstijl voor peuters
Dr. Ir. Martinet Streppel, Senior onderzoeker en docent Hogeschool van Amsterdam
Nicole Toussaint MSc, Junior Onderzoeker (HvA)
Drs. Sandra Mul, onderzoekscoördinator (Impuls Kinderopvang en HvA)

Risicovol spelen
Inge Hartendorf, Regio adviseur Kwaliteit en Pedagogiek bij Partou Kinderopvang
Monique van Steijn, Pedagogisch coach bij Partou Kinderopvang

Groene kinderopvang: gezond opvoeden, natuurlijk!
Daniël Korai, bestuurslid bij Stichting Groen Cement en co-auteur van het werkboek ‘Stap voor stap naar Groene kinderopvang’.

Het volledige programma kunt u hier vinden.

Het openingscongres 2017 is op 7 april j.l. gehouden in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam.

Thema voor 2017 was:
Ieder kind is welkom!
Diversiteit en inclusie

Kinderen hebben recht op de best mogelijke start in het leven. Zij hebben een liefdevolle, sociale, veilige en gezonde leefomgeving nodig met optimale ontwikkelingsmogelijkheden.
Zo kunnen kinderen opgroeien tot zelfstandige, actieve, competente volwassenen, die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf en hun omgeving en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving .

Participatie, cohesie, inclusie
Participatie, cohesie en inclusie zijn - gezien de huidige maatschappelijke ontwikkelingen - thema’s met een hoge urgentie. Tweedeling, verscherping van tegenstellingen, migratie en stigmatisering; een greep uit de maatschappelijke ontwikkelingen die vragen om een gerichte pedagogische praktijk die recht doet aan de eigenheid van ieder kind. Het geeft tegelijkertijd het grote belang aan van de ontwikkeling van democratisch burgerschap.

Kinderopvang is onderdeel van de pedagogische omgeving van kinderen. De breed gedragen Europese visie is dat kinderopvang een belangrijke bijdrage kan leveren aan de participatie van alle betrokkenen, het versterken van de sociale cohesie en het bewerkstelligen van respect voor diversiteit. Elk kind heeft rechten, zoals bepaald in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Inclusie is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Samen met kinderen, hun ouders, familie en andere mensen in hun directe omgeving bouwen we aan de maatschappij van morgen.

Ieder kind is welkom!
Dat is de kern van de pedagogische opdracht van kinderopvang. Het vraagt een actieve en open houding naar kinderen en hun ouders. Het vraagt om een basishouding van respectvol kijken en luisteren naar het kind en zijn ouders. Het kind zien in zijn directe omgeving als een competente en actieve ‘actor’ van zijn eigen ontwikkeling. Zo dicht mogelijk aansluiten bij het kind en zijn ouders / omgeving, zonder je eigenheid te verliezen.

De maatschappelijke opdracht van kinderopvang
Vanuit bovenstaande visie willen we landelijk beleid, wetenschappelijk onderzoek en ons pedagogisch beleid en handelen vorm te geven. Het European Quality Frame (EQF) biedt hiervoor een prachtig raamwerk. Vanuit vijf thema’s wordt de maatschappelijke opdracht van jonge kind voorzieningen gekaderd.

De vijf thema’s zijn:

Toegankelijkheid
Personeel en werkomstandigheden
Curriculum
Monitoring en evaluatie
Beleid en financiering

Er wordt in het EQF niet alleen gekeken naar de ontwikkeling van het kind en wat daarvoor nodig is, maar ook naar de professionaliteit van medewerkers en organisatie, naar de brede maatschappelijke omgeving, de beleidsmakers en de politiek. Het EQF is een wetenschappelijk goed onderbouwd raamwerk, waarin diversiteit en inclusie als een rode draad in alle thema’s een plek hebben.

Een inclusieve samenleving
Tijdens het congres staat diversiteit centraal. In zo breed mogelijke zin: jongens-meisjes, rijk-arm, vluchtelingenkinderen, mannen in de kinderopvang, cultuur, etniciteit, fysieke beperkingen of mogelijkheden, hoogbegaafdheid, kinderen die opvallen.... Ieder kind verschilt van alle andere kinderen!
Jonge kind voorzieningen kunnen een grote bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving door het ‘uniek zijn’ van ieder kind als uitgangspunt te nemen voor het beleid, onderzoek en praktijk. Met de nadruk op: ‘samen uniek!’ Zo kan optimaal aangesloten worden op dat wat het kind nodig heeft om de volgende stap in zijn ontwikkeling te zetten. En misschien nog wel belangrijker: zo ziet en leert iedereen die betrokken is, dat elk kind er mag zijn.

Samen verschillend; dat is het stevige fundament van een inclusieve samenleving.

Ruim 300 deelnemers waren aanwezig tijdens het openingscongres van De Week van het Jonge Kind, dat plaatsvond op 8 april in Panama Amsterdam. SER voorzitter Mariëtte Hamer zette aan het begin van de ochtend de toon met een bevlogen toelichting op ‘Gelijk goed van start’, het onlangs verschenen SER-advies over het toekomstige stelsel van voorzieningen voor jonge kinderen.

Jan Willem Sluiskes schetste de Amsterdamse ontwikkelingen rondom opvang van peuters. Prof. dr. Luc Stevens sprak over: “Hoe kunnen we bevorderen dat jonge kinderen actor in hun eigen ontwikkeling worden, zelfbewust en verantwoordelijk?” Dr. Annerieke Boland liet zien op welke manier je de ontdekkingstocht van elk kind kan ondersteunen, zodat kinderen samen verschillend naar de toekomst groeien. En prof dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer sloot de ochtend af met een pleidooi over het belang van spelen, waarbij ze het verschil tussen lerend spelen en spelend leren benadrukte. Het ochtendprogramma werd opgeluisterd door vrolijke intermezzo’s van Lady Charity.

Na de lunch werden vijf workshops gegeven, waarin op heel verschillende manieren de ontwikkeling van het jonge kind aan bod kwam.

De deelnemers waren enthousiast: “Een heel bijzondere dag!”; “Veel inspiratie opgedaan”; “Nog meer aandacht voor diversiteit is nodig.”

Dankzij sponsorbijdragen was het congres gratis toegankelijk.

De Week van het Jonge Kind werd van 10 tot en met 16 april voor de 4e keer op rij in Nederland georganiseerd. Het thema dit jaar was: Celebrating Our Youngest Learners; samen verschillend naar de toekomst.

Via Twitter en op onze Facebookpagina hebben we activiteiten uit het hele land gedeeld.

Openingscongres Week van het Jonge Kind
8 april 2016
Locatie: Panama te Amsterdam

Thema: Celebrating Our Youngest Learners
Subthema: Samen verschillend naar de toekomst

It takes a village to raise a child…

Bij het opvoeden, het stimuleren van talenten en het ontwikkelen van vaardigheden kijken we naar de eigen mogelijkheden van het jonge kind in relatie tot de ontwikkeling van de toekomstige maatschappij. Samen met kinderen, hun ouders, familie en andere mensen in hun directe omgeving bouwen we de maatschappij van morgen.

Het is van belang om landelijk beleid, wetenschappelijk onderzoek en zeker ook ons pedagogisch beleid en handelen te definiëren vanuit de ontwikkeling van het kind, en dit te toetsen aan de maatschappelijke ontwikkelingen. Hoe draagt landelijk beleid, wetenschappelijk onderzoek, pedagogisch beleid en pedagogisch handelen eraan bij dat we met elkaar die village vorm geven?

Tijdens het ochtendgedeelte van het congres prikkelden inspirerende sprekers de deelnemers om hun eigen visie en praktijk te verdiepen. Na de lunch was er keuze uit 5 workshops, waarin de verschillende aspecten van de ontwikkeling van het jonge kind aan bod kwamen. Daarbij werd verbinding gemaakt met wat de maatschappij van morgen nodig heeft.

Het was een bijzondere dag!

Programma
8.30 uur - ontvangst

9.15 uur - opening door dagvoorzitter Charlotte van Zuylen
Simone Kukenheim, wethouder Amsterdam
Mariëtte Hamer, voorzitter Sociaal Economische Raad
Prof. dr. Luc Stevens, voormalig hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit van Utrecht en oprichter van het Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken (Nivoz)
intermezzo: Lady Charity

10.40 uur - pauze

11.15 uur - vervolg
Dr. Annerieke Boland, lector Jonge Kind aan iPabo
Prof. dr. Sieneke Goorhuis, orthopedagoog en voormalig bijzonder hoogleraar spraak- en taalstoornissen bij kinderen
intermezzo: Lady Charity

12.30 uur - lunch
13.30 uur - workshops (alle workshops zijn vol)
Aanbod aan peuters van asielzoekers - Mara Verheggen en Lilian v.d. Bolt, Sardes
Gebaren met kinderen, wat een uitkomst! - Kjille Soeting, Babygebaren
Democratisch met elkaar omgaan - Ana del Barrio Saiz
Meervoudige intelligentie: ieder kind is op zijn eigen manier knap! - Annemiek Waage, Professioneel Opvoeden
Z'evenZien, een handig en concreet instrument - Marianne van Duuren, Maatschap van Duuren, van Zuylen & Partners
14.30 uur - einde

Openingscongres Week van het Jonge Kind
8 april 2016

Thema: Celebrating Our Youngest Learners
Subthema: Samen verschillend naar de toekomst

It takes a village to raise a child…

Bij het opvoeden, het stimuleren van talenten en het ontwikkelen van vaardigheden kijken we naar de eigen mogelijkheden van het jonge kind in relatie tot de ontwikkeling van de toekomstige maatschappij. Samen met kinderen, hun ouders, familie en andere mensen in hun directe omgeving bouwen we de maatschappij van morgen.

Participatie, cohesie, inclusie
Kinderopvang is nadrukkelijk onderdeel van de ‘village’. De breed gedragen Europese visie is dat kinderopvang in belangrijke mate een bijdrage kan leveren aan de participatie van alle betrokkenen, het versterken van de sociale cohesie en het bewerkstelligen van respect voor diversiteit. Inclusie is een belangrijk uitgangspunt:

 • samenwerking met buurtorganisaties en de lokale gemeenschap, met respect en waardering voor de diverse overtuigingen, behoeften en sociaal-culturele achtergronden;
 • samenwerking met onderwijs, gezondheidszorg, sociale voorzieningen en lokale overheden;
 • alle kinderen en hun ouders zijn welkom (sociaal, cultureel, religieus, gender, handicap, etc.);
 • ouders zijn ervan verzekerd dat hun overtuigingen en cultuur gerespecteerd worden;
  segregatie wordt actief tegengegaan.
 • Het begint met het kijken naar het jonge kind!
  Het kind staat steeds centraal. Er is een open verbinding met de omgeving, waarbij de ontwikkeling van het kind het uitgangspunt is. Samen met ouders, team, buurt en andere voorzieningen rondom het jonge kind wordt vorm gegeven aan de pedagogische praktijk. Dit vraagt een actieve houding naar ouders en democratische beslissingsstructuren. Het vraagt ook om een open geest en jezelf ter discussie durven stellen.

  21st-century skills
  Als belangrijke vaardigheden van de toekomst worden genoemd: sociale en culturele vaardigheden; samenwerken; probleem oplossend vermogen; creativiteit; ICT geletterdheid; kritisch denken; communicatie.

  De maatschappelijke opdracht
  Vanuit bovenstaande visie is het een must om landelijk beleid, wetenschappelijk onderzoek en zeker ook ons pedagogisch beleid en handelen te definiëren vanuit de context van de ontwikkeling van het kind en het te toetsen aan de maatschappelijke ontwikkeling. Oftewel: hoe draagt landelijk beleid, wetenschappelijk onderzoek, pedagogisch beleid en pedagogisch handelen eraan bij dat we met elkaar die village vorm geven? 'Kijken naar het jonge kind' en onderkennen wat hij nodig heeft in de toekomstige maatschappij wordt dan leidend voor onderzoek, beleidsontwikkeling en uitvoeringspraktijk. Celebrate our youngest learners!

  Op 10 april 2015 is het openingscongres voor de WVHJK15 gehouden in Panama te Amsterdam. Het thema van het congres en de Week is 'Spelen is meer dan spelen'.

  Er waren bijna 300 deelnemers en op de informatiemarkt presenteerden 18 standhouders hun diensten. Onder leiding van Noraly Beyer, de dagvoorzitter, konden de deelnemers luisteren naar diverse sprekers en deelnemen aan de paneldiscussie.

  Als sprekers waren aanwezig:

    • Simone Kukenheim (Wethouder Gemeente Amsterdam)
    • Martin Flier (Directeur Kinderopvang, SZW)
    • Mirjan Alsema (Beleidsadviseur Inspectie Kinderopvang, GGD Amsterdam)
    • Gjalt Jellesma (Voorzitter BOinK)
    • Rinda den Besten (Voorzitter PO-Raad)
    • Lex Staal (Directeur Brancheorganisatie Kinderopvang)
    • Job van Velsen (Projectleider Landelijk Steunpunt Brede scholen)
    • Ruben Fukkink (Bijzonder Hoogleraar Kinderopvang)

  Het panel bestond uit:

    • Ruben Fukkink
    • Rinda den Besten
    • Lex Staal
    • Job van Velsen
    • Marjet Winsemius (Voor Werkende Ouders)

  Hakim, bekend uit Sesamstraat, verzorgde een aantal intermezzo's en Channah zorgde namens MEMO in de pauze voor muziek. Ook werd de Constant van Gestelprijs uitgereikt door Sybilla Dekker. Deze prijs wordt iedere twee jaar uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich verdienstelijke heeft gemaakt voor ondernemerschap in de kinderopvang.

  Met dank aan onze sponsors:

  De Rolf Groeplogo panama site

  In 2014 was de Week van het Jonge Kind van 6-12 april en had als thema ‘Early years are learning years’

  In Amsterdam koos het Amsterdamse Platform Kinderopvang een gezamenlijk subthema: ‘Bouwen van onderaf’. Deze subtitel kwam vanuit de Werkgroep Strategie van het Amsterdams Platform Kinderopvang (APK) in samenwerking met het Platform Kleine Kinderopvangorganisaties Amsterdam (PAKK). APK en PAKK willen met deze week gezamenlijk de kwaliteit van Amsterdamse kinderopvang onderstrepen en het jonge kind centraal zetten.

  De aftrap van de week was op vrijdag 4 april. Er werd een openingscongres georganiseerd in Panama te Amsterdam. De uitnodiging werd verzonden door de Brancheorganisatie, die tevens de Werkgroep op organisatorisch vlak ondersteunde.

  Dagvoorzitter tijdens het congres was Mariëlle Rompa, voorzitter Branchorganisatie Kinderopvang. Verschillende sprekers gaven hun visie op het thema. Dit waren:

  • Elly Singer, pedagoog en ontwikkelingspsycholoog, Universiteit van Amsterdam
  • Marjet Winsemius, Voor Werkende Ouders
  • Mirella Vierveijzer, consulent Amsterdams Natuur- en Milieu-educatie Centrum (ANMEC)
  • Dré van Dongen, Inspecteur VVE
  • Max Brenman, Stichting MEMO
  • Judith van Schaik, Matchpoint, Gemeente Amsterdam
  • Lex Staal, Directeur Brancheorganisatie Kinderopvang
  • Gjalt Jellesma, Voorzitter BoinK, Belangenvereniging voor ouders

  Er waren zo’n 140 deelnemers aan het congres. Onder hen waren pedagogisch- en beleidsmedewerkers op kinderdagverblijven in én buiten Amsterdam. Er waren vooral enthousiaste reacties op de Week en het congres. Tijdens de pauzes en na afloop konden de deelnemers op de informatiemarkt ideeën opdoen voor activiteiten met en voor jonge kinderen. Deelnemers aan de markt waren:

  Gedurende het congres zijn er foto's gemaakt door Marjoleine van Kalken.