Week van het Jonge Kind, 10-15 april 2017

In 2017 wordt de Week van het Jonge Kind gehouden van 10-15 april 2017. Deze datum wijkt af van de datum die NAEYC voorstelt omdat in Nederland de meivakantie precies in die week valt.

Het openingscongres wordt gehouden op 7 april 2017 in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam.

Thema:
Ieder kind is welkom!
Diversiteit en inclusie

Programma openingscongres en deelsessies

De inschrijving voor het congres is geopend. Klik hier om u aan te melden.

Kinderen hebben recht op de best mogelijke start in het leven. Zij hebben een liefdevolle, sociale, veilige en gezonde leefomgeving nodig met optimale ontwikkelingsmogelijkheden.
Zo kunnen kinderen opgroeien tot zelfstandige, actieve, competente volwassenen, die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf en hun omgeving en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving .

Participatie, cohesie, inclusie
Participatie, cohesie en inclusie zijn - gezien de huidige maatschappelijke ontwikkelingen - thema’s met een hoge urgentie. Tweedeling, verscherping van tegenstellingen, migratie en stigmatisering; een greep uit de maatschappelijke ontwikkelingen die vragen om een gerichte pedagogische praktijk die recht doet aan de eigenheid van ieder kind. Het geeft tegelijkertijd het grote belang aan van de ontwikkeling van democratisch burgerschap.

Kinderopvang is onderdeel van de pedagogische omgeving van kinderen. De breed gedragen Europese visie is dat kinderopvang een belangrijke bijdrage kan leveren aan de participatie van alle betrokkenen, het versterken van de sociale cohesie en het bewerkstelligen van respect voor diversiteit. Elk kind heeft rechten, zoals bepaald in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Inclusie is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Samen met kinderen, hun ouders, familie en andere mensen in hun directe omgeving bouwen we aan de maatschappij van morgen.

Ieder kind is welkom!
Dat is de kern van de pedagogische opdracht van kinderopvang. Het vraagt een actieve en open houding naar kinderen en hun ouders. Het vraagt om een basishouding van respectvol kijken en luisteren naar het kind en zijn ouders. Het kind zien in zijn directe omgeving als een competente en actieve ‘actor’ van zijn eigen ontwikkeling. Zo dicht mogelijk aansluiten bij het kind en zijn ouders / omgeving, zonder je eigenheid te verliezen.

De maatschappelijke opdracht van kinderopvang
Vanuit bovenstaande visie willen we landelijk beleid, wetenschappelijk onderzoek en ons pedagogisch beleid en handelen vorm te geven. Het European Quality Frame (EQF) biedt hiervoor een prachtig raamwerk. Vanuit vijf thema’s wordt de maatschappelijke opdracht van jonge kind voorzieningen gekaderd.

De vijf thema’s zijn:

  • Toegankelijkheid
  • Personeel en werkomstandigheden
  • Curriculum
  • Monitoring en evaluatie
  • Beleid en financiering

Er wordt in het EQF niet alleen gekeken naar de ontwikkeling van het kind en wat daarvoor nodig is, maar ook naar de professionaliteit van medewerkers en organisatie, naar de brede maatschappelijke omgeving, de beleidsmakers en de politiek. Het EQF is een wetenschappelijk goed onderbouwd raamwerk, waarin diversiteit en inclusie als een rode draad in alle thema’s een plek hebben.

Een inclusieve samenleving
Tijdens het congres staat diversiteit centraal. In zo breed mogelijke zin: jongens-meisjes, rijk-arm, vluchtelingenkinderen, mannen in de kinderopvang, cultuur, etniciteit, fysieke beperkingen of mogelijkheden, hoogbegaafdheid, kinderen die opvallen.... Ieder kind verschilt van alle andere kinderen!
Jonge kind voorzieningen kunnen een grote bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving door het ‘uniek zijn’ van ieder kind als uitgangspunt te nemen voor het beleid, onderzoek en praktijk. Met de nadruk op: ‘samen uniek!’ Zo kan optimaal aangesloten worden op dat wat het kind nodig heeft om de volgende stap in zijn ontwikkeling te zetten. En misschien nog wel belangrijker: zo ziet en leert iedereen die betrokken is, dat elk kind er mag zijn.

Samen verschillend; dat is het stevige fundament van een inclusieve samenleving.


De Week van het Jonge Kind is voor iedereen die betrokken is bij het jonge kind. De bedoeling van deze week is om aandacht te vragen voor de zo belangrijke, eerste jaren van het kind en om te laten zien wat er in het land gebeurt voor jonge kinderen en de gezinnen waarin zij opgroeien. Ouders kunnen in deze week in gesprek gaan met allen die betrokken zijn bij de opvoeding van hun kind(eren) om zo te laten weten wat voor hun belangrijk is.

We nodigen een ieder die betrokken is bij de opvoeding en ontwikkeling, verzorging of begeleiding van het jonge kind uit om aan deze week mee te doen. Werk je zelf met kinderen, ben je leerkracht of een andere professional die met jonge kinderen te maken heeft? Dan is deze week ook voor jou. Laat zien en horen wat voor jou belangrijk is in de eerste jaren, wat je doet en waarom dit belangrijk is voor jonge kinderen. Ouders vragen wij hun stem te laten horen en de dialoog aan te gaan. Meld je activiteiten op onze site of via Twitter of Facebook. #WVHJK17

In 2013 is de Week van het Jonge Kind voor het eerst in Nederland geïntroduceerd door Ileen Purperhart, directeur van Hestia Kinderopvang. Vanuit de gedachte dat kinderopvang veel meer is dan opvang alleen probeert Ileen, door dit vanuit de VS overgewaaide concept (Week of the Young Child georganiseerd door NAEYC), in Nederland aandacht te vragen voor de enorme meerwaarde van kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar als dit wordt aangeboden door organisaties die  voorzien in kwalitatief hoogwaardige kinderopvang  (excellente kinderopvang).

Vanaf 2014 is de Week van het Jonge Kind groter aangepakt. Er is een werkgroep gevormd die jaarlijks een openingscongres in Amsterdam organiseert. Het congres wordt op de vrijdag voor de Week van het Jonge Kind gehouden. Er is ieder jaar een andere thema en er staan diverse pedagogische vraagstukken centraal. Het congres vormt tevens een ontmoetingsplek voor professionals vanuit het werkveld, ouders en beroepskrachten.

De werkgroep bestaat momenteel uit Ileen Purperhart, Wendy Honsbeek (algemeen manager Altijd Lente), Maria de Bont, Carla Bienemann (ZAAK!), Mascha Frische (Coach bij Impuls Kinderopvang) en Marlies de Haan, manager Kwaliteit & Pedagogiek bij Partou Kinderopvang.

Naast het organiseren van het congres, vraagt de werkgroep ook aandacht voor de Week zelf.

Verslag congres 2016
Verslag congres 2015
Verslag congres 2014
Verslag congres 2013